ANTELOPE
Adres
Hilton Hotel HaYarkon Str. 205 Tel Aviv
/ / Tel Aviv / İsrail
Telefon
(972) 360 555 22